សូមទស្សនាសេចក្ដីប្រកាសរួម ស្តីពីលទ្ឋផល វេទិការអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនាំពាក្យ ដូចខាងក្រោមៈ

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម