ក្នុងគោលបំណងជួយដល់កសិករ និងអ្នកចំការឱ្យមានជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរ ក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា(CRDT) នៅភូមិ ដំរ៉ែ ឃុំបឹងចារ ស្រុកសំបូរ បានផ្តល់មូលនិធិដល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មឆ្លាតវៃតាមអាកាសធាតុ និងវិធីសាស្រ្តទំនើបក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វ រួមជាមួយការចិញ្ចឹមត្រីជំនួសឱ្យការដាំដុះដែលប្រពៃណីហួសសម័យ ដែលបង្ហាញថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

លោក មិចគីម គឹមអីម (គ្រូបណ្តុះបណ្តាល CRDT) បានបង្ហាញថា៖ មជ្ឈមណ្ឌលបានផ្តល់មូលនិធិដល់ការបណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងតំបន់ចំនួន ២២០ នាក់ នៅភូមិចំនួន ១១ និងឃុំចំនួន ៩ ។ ជាងនេះទៅទៀតលោកបានបំភ្លឺអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដាំដុះតាមប្រពៃណី ដែលទទួលបរាជ័យជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះ។
មានកសិករដែលមានជំនាញតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបក្នុងការធ្វើកសិកម្ម ខណៈដែលភាគច្រើនកំពុងប្រើវិធីប្រពៃណីក្នុងការដាំដុះ និងចិញ្ចឹមសត្វ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកំពុងបណ្តុះបណ្តាលពួកគេអំពីបច្ចេកទេសទំនើប។ ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលនោះទេព្រោះមនុស្សភាគច្រើនដែលរស់នៅទីនេះ គឺជាជនជាតិដើមភាគតិច “គួយ” ។
លោក មិចគីម គឹមអីម បានបញ្ជាក់បន្តថា៖ ដោយសារតំបន់នេះនៅជិតព្រៃឡង់ យើងត្រូវការការបង្រៀនអំពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងការដាំដុះដល់ពួកគេ។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងបណ្តុះបណ្តាលកសិករអំពីការដាំដុះតាមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ និងការជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជ ដែលនឹងលូតលាស់ក្នុងអាកាសធាតុបែបនេះ៕